Tags

, , , , , ,

Shinjyuku Gyoen

Shinjyuku Gyoen, birds

Shinjyuku Gyoen

Shinjyuku Gyoen, wild duck

Shinjyuku Gyoen, bird

Shinjyuku Gyoen, red leaves

Shinjyuku Gyoen

tsuwabuki

tsuwabuki

cerasus "Kobuku-zakura" Ohwi

cerasus “Kobuku-zakura” Ohwi

cerasus* subhirtella "Autumnalis" Makino

cerasus* subhirtella “Autumnalis” Makino